Informace o normě ČSN EN 45545-2

Drážní aplikace – Protipožární ochrana drážních vozidel ČSN EN 45545 –2

Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí 28 0160

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 45545-2:2013.

Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN EN 45545-2 (28 0160) z října 2013.

S účinností od 2016-03-01 se nahrazuje ČSN P CEN/TS 45545-2 (28 0160) z dubna 2011, která do uvedeného data platí souběžně s toto normou.

Norma ČSN EN 45545-2 (280160)

Tato část EN 45545 stanovuje požadavky na vlastnosti materiálů a výrobků, používaných na drážních vozidlech definovaných v EN 45545-1, a to z hlediska reakce na oheň. Pro jednotlivá stanovení úrovní nebezpečí, jenž jsou využity jako základ třídicího systému, jsou použity provozní a konstrukční kategorie definované v EN 45545-1.

Tato část pak stanovuje pro každou úroveň nebezpečí jak zkušební metody, tak i zkušební podmínky a požadavky na vlastnosti materiálů a výrobků z hlediska reakce na oheň. Je třeba uvést, že tato evropská norma nepopisuje opatření, jenž zajistí zachování celistvosti drážních vozidel v případě požáru.

Základní cíle požární bezpečnosti

Návrh drážních vozidel a použitých výrobků vždy musí zahrnovat jako cíl omezení rozvoje požáru v případě možného vznícení tak, aby při tom byla dosažena přijatelná úroveň bezpečnosti.

Pokud je dosaženo záměrů definovaných v kapitole 4 EN 45545-1:2013, výsledkem má být vysoká pravděpodobnost, že v případě požáru se budou cestující a personál schopni evakuovat bez pomoci a dosáhnout bezpečného místa.

Sledované výrobky

Požadavky na materiály a prvky z hlediska reakce na oheň závisí na jejich podstatě, ale také na:

 • umístění materiálů nebo prvků v konstrukci
 • tvaru a uspořádání materiálů
 • ohroženém povrchu a na poměrné hmotnosti a tloušťce materiálů

Na tomto základě byly sledované výrobky klasifikovány a dále zařazeny do podskupin podle:

 • jejich základního umístění (interiér nebo exteriér)
 • jejich konkrétního použití (nábytek, elektrotechnické nebo mechanické zařízení)

V rámci podskupin byl pro každý ze sledovaných výrobků stanoven soubor požadavků definující schopnost výrobků omezit rozvoj požáru na přijatelnou úroveň z hlediska místa, ohrožených povrchů, jejich geometrického uspořádání a základních vlastností. Mohou to být stropní panely, složky podlah, vnitřní osvětlení, závěsy, záclony, vnější stěny nebo třeba spodek skříně vozidla, části hnacího systému a systému pružení.

Požadavky na modernizaci a údržbu

Podle EN 45545-1 musí být zajištěno, že prvky použité při údržbě a modernizaci musí splňovat příslušné požadavky na materiál, uvedené dále.

Po modernizaci se musí prokázat, že každý nový povrch vytvořený jakýmkoliv vrchním nátěrem nebo laminováním nemá horší klasifikaci než původní povrch.

V době modernizace drážního vozidla může být obtížné získat původní podklad. Proto se doporučuje popsat ekvivalentní podklad, který může vykazovat vlastnosti původního podkladu.

Na vlacích stavěných a schvalovaných podle této normy se musí všechny nové prvky použité při modernizaci ověřovat podle požadavků.

Pro vlaky postavené a schválené dříve podle předchozích norem a předpisů, např. národních norem nebo vyhlášek UIC, platí následující:

 • podružné úpravy během údržby, vyvolané vlivem výrobního a tržního rozvoje na prvky, lze vykonávat podle schválených souborů norem a předpisů pro příslušný vlak, které platí ke dni schvalování vlaku
 • při projektování modernizace se musí respektovat ustanovení této normy, a použité nové prvky se musí zadokumentovat spolu s výsledky hodnocení podle příslušných kritérií přijatelnosti.

Požadavky na modernizaci sedadel pro cestující

Některými charakteristikami, které mohou ovlivnit reakci na oheň, jsou:

 • konstrukce sedadla
 • jednotlivé materiálové složky
 • tvar
 • tloušťka, hustota, hmotnost
 • dodavatel

Pravidla pro přípravu zkušebních vzorků

Zkušební vzorky se musí připravit tak, aby reprodukovaly výrobky ve stavu jejich koncového použití. Tento stav musí zahrnovat všechno použité, ale není omezen na:

a) typ a množství lepidla

b) jakékoliv mechanické úchyty

c) výrobní charakteristiky, jako povrchová úprava, tlaky, teploty a doby

Pokud jsou v praxi použity různé způsoby uchycení, lze po dohodě se zkušebnou zvolit způsob odpovídající nejhoršímu případu, který se musí popsat v protokolu o zkoušce a ten musí obsahovat uvedené informace v normě. Pokud nelze takovou dohodu sjednat, musí se zkoušet každý způsob uchycení.

 

cztestingPokud Vaše firma potřebuje zajištit zkoušky požární bezpečnosti podle normy EN 45545-2,
tak kontaktuje firmu CZ testing institute s.r.o.